pk horizontalProjekt realizuje

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pkiladowaWydział Inżynierii Lądowej

Kierownik projektu, koordynator wydziałowy

Izabela Hager, dr hab. inż., Prof. PK
email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pkmechWydział Mechaniczny

koordynator wydziałowy

Kinga Korniejenko, dr, mgr inż.

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pkweikWydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

koordynator wydziałowy

 email

logo wa pkWydział Architektury

koordynator wydziałowy

 email

logo wis pkWydział Inżynierii Środowiska

koordynator wydziałowy

email

 


Celem Projektu EMMAT  E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. 

Rezultaty projektu stanowić będą podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy Politechniki Krakowskiej z 22 jednostkami z Francji, Włoch, Niemiec, Rumunii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Malty, Islandii, Łotwy, Ukrainy, Portugalii, Kanady, Chile, Libanu, Urugwaju, Tajwanu i Indii.  

Idea zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich wymaga kompleksowego podejścia  i interdyscyplinarnego działania. W tym celu Politechnika Krakowska w projekcie EMMAT planuje podjęcie wspólnych działań badawczych z zakresu innowacji z zakresu zrównoważonych technologii, w których udział wezmą jednostki badawcze z: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Inzynierii elektrycznej i Komputerowej  oraz Wydziału Architektury oraz partnerzy z renomowanych  zagranicznych jednostek badawczych, z którymi Politechnika Krakowska aktywnie współpracuje naukowo.

Celem projektu jest wsparcie współpracy w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich, które umożliwią rozwój potencjału Politechniki Krakowskiej oraz uczestniczących w projekcie uczelni partnerskich. Projekt wpisuje się w długofalową strategię uczelni w zakresie tworzenia silnych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych, realizujących projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wspólne działania badawcze realizowane w ramach projektu EMMAT będą zmierzały do opracowania publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym naciskiem na publikacje z listy JCR oraz publikacje open-access zwiększając potencjał naukowy Politechniki jak również zwiększając widoczność badań naukowych realizowanych w PK. Współpraca w projekcie dotyczyć będzie również organizacji seminariów i wspólnej konferencji EMMAT’2020 stanowiącej arenę wymiany idei, koncepcji i innowacji pomiędzy uczestniczącymi w projekcie naukowcami, przedstawicielami przemysłu oraz studentami zainteresowanymi tematyką projektu. 

W projekcie zostały zaplanowane mobilności do krajów partnerskich o charakterze wizyt studialnych, krótkich pobytów badawczych i wyjazdów konferencyjnych – do 22 jednostek badawczych z 18 krajów. Pozwoli to na  zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców zatrudnionych w Politechnice Krakowskiej poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych wraz z naukowcami z renomowanych zagranicznych ośrodków badawczych z całego świata. Dzięki wymianie akademickiej młodzi pracownicy nauki, na których koncentrują się działania projektu, będą mieli okazję współpracować z zespołami uczelni zagranicznych co umożliwi im poszerzenie kompetencji badawczych dając im również możliwość zapoznania się potencjałami badawczymi wiodących jednostek badawczych, umożliwiając nawiązanie z długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Wspólne prace badawczo rozwojowe realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi stanowią istotny element projektu EMMAT, a podejmowane działania badawcze, publikacyjne i promocyjne mają zmierzać również do podejmowania działań zmierzających do opracowania i składania wspólnych wniosków grantowych, które będzie kontynuacją badań prowadzonych w ramach projektu.


 

© 2021 EMMAT